Undersøkelser om trivsel

Barn hopper paradis.

Oslo bystyre har vedtatt at det skal gjennomføres en trivselsundersøkelse for elever på 1. -4. trinn i grunnskolen. Formålet med undersøkelsen er at de yngste elevene skal få mulighet til å gi uttrykk for sin egen opplevelse av ulike forhold ved skolemiljøet. Undersøkelsen skal gi skolen verdifull kunnskap i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Trivselsundersøkelsen vil bli gjennomført i slutten av november.

Skolen gjennomfører også som vanlig Udirs elevundersøkelse for 5. - 7. trinnselevene. den vil gjennomføres nov/des. 

Informasjon om undersøkelsene:

Trivselsundersøkelsen

Trivselsundersøkelsen, engelsk

Elevundersøkelsen

Informasjon om elevundersøkelsen på flere språk