Rutiner

Levering og henting ordinære skoledager

 • Meld alltid fra til en voksen når du henter på AKS. Eleven skal krysses ut. De voksne krysser inn i/utenfor klasserommet etter undervisning.
 • Beskjeder til AKS basene skal meldes på sms innen klokka 12.00 hver dag. Ved viktige tilfeller kan foresatte ringe og gi beskjeder etter 12.00
 • Vær behjelpelig med å holde orden på plassene til eleven. Sørg for klær etter vær og skiftetøy.
 • AKS har morgenåpning fra 07.30-08.30 for alle trinn nede på AKS/1.klasse bygget. Personalet sender elevene til undervisning 8.20. Lærere har inspeksjon fra samme tidspunkt.
 • Eleven skal være hentet innen 16.45 hver dag.
 • Hvis henting utføres av andre enn de som er oppgitt på egenerklæringsskjema, skal det gis beskjed på SMS før kl. 12.00.

Måltider

 • Elevene får et lett måltid hver dag på AKS etter undervisningen.
 • AKS har heldagsåpent i skolens ferier. Elevene skal ha med en matpakke som dekker to måltider om ikke annet oppgis i ferieprogrammet.
 • Vi ber om at det ikke sendes med nøtter i matpakkene. Det er flere elever som har alvorlig nøtteallergi på Ljan skole og AKS.
 • Kontakt AKS-ledere ved allergier. Opplysninger om allergier skal også gis på erklæringsskjema som AKS sender ut i starten av hvert skoleår.

Bruk av mobiltelefon

 • Elever har ikke ikke lov til å bruke mobiltelefon på Ljan skole og AKS. Mobiler som brukes i skoletiden og AKS-tiden vil bli inndratt ut dagen. Ved bruk inndras og leveres mobilen tilbake når eleven går hjem.
 • Ikke ring direkte til elevens telefon med beskjeder om å gå hjem. Beskjeder skal sendes på SMS til AKS innen 12.00.

Oppfølging av det sosiale på AKS

 • AKS har jevnlig samarbeid med Inspektør/sosiallærer og øvrige lærere på 1.- 4. trinn i forhold til elevenes trivsel, både individuelt og på gruppenivå. Oppfølgning av sosiale relasjoner i elevgruppa er et satsningsområde for AKS personalet.
 • AKS-personalet har personalmøte en gang i uken hvor vi har anledning til å oppdatere denne oppfølgningen. Foreldre kontaktes omgående hvis det skjer skader og alvorlige hendelser i AKS tiden.
 • AKS-personalet er pålagt å følge skolens handlingsplan for psykososialt miljø/sosial kompetanse. Baseledere og AKS leder vil være ansvarlig for alle trinn på AKS.