Hovedseksjon

Rutiner

Levering og henting ordinære skoledager

 • Meld alltid fra til en ansatt når du henter på AKS. Eleven skal krysses ut. De ansatte krysser inn i/utenfor klasserommet etter undervisning.
 • Beskjeder til AKS basene skal meldes på sms innen klokka 12.00 hver dag. Ved viktige tilfeller kan foresatte ringe og gi beskjeder etter 12.00. 
 • Vær behjelpelig med å holde orden på plassene til eleven. Sørg for klær etter vær og skiftetøy.
 • AKS har morgenåpning fra 07.30-08.25 for alle trinn nede på AKS/1.klasse bygget. Personalet sender elevene til undervisning 8.15. Lærere har inspeksjon fra samme tidspunkt.
 • Eleven skal være hentet innen 16.45 hver dag.
 • Hvis henting utføres av andre enn de som er oppgitt på egenerklæringsskjema, skal det gis beskjed på SMS før kl. 12.00.


Måltider

 • Elevene får et lett måltid mandag, torsdag og fredag på AKS etter undervisningen. AKS arrangerer matgrupper som egen altivitet på alle trinn.
 • AKS har heldagsåpent i skolens ferier. Elevene skal ha med en matpakke som dekker to måltider om ikke annet oppgis i ferieprogrammet.
 • Vi ber om at det ikke sendes med nøtter i matpakkene. Det er flere elever som har alvorlig nøtteallergi på Ljan skole og AKS.
 • Kontakt AKS-ledere ved allergier. Opplysninger om allergier skal også gis på erklæringsskjema som AKS sender ut i starten av hvert skoleår.


Bruk av mobiltelefon

 • Elever har ikke ikke lov til å bruke mobiltelefon på Ljan skole og AKS. Mobiler som brukes i skoletiden og AKS-tiden kan bli inndratt ut dagen. Ved bruk inndras og leveres mobilen tilbake når eleven går hjem.
 • Ikke ring direkte til elevens telefon med beskjeder om å gå hjem. Beskjeder skal sendes på SMS til AKS innen kl. 12.00.


Oppfølging av det sosiale på AKS

 • AKS har jevnlig samarbeid med Inspektør/sosiallærer og øvrige lærere på 1.–4. trinn med tanke på elevenes trivsel, både individuelt og på gruppenivå. Oppfølgning av sosiale relasjoner i elevgruppa er et satsningsområde for AKS personalet. AKS er underlagt skolens aktivitetsplikt og ordensreglement.
 • AKS-personalet har personalmøte en gang i uken hvor vi har anledning til å oppdatere denne oppfølgningen. Foreldre kontaktes omgående hvis det skjer skader og alvorlige hendelser i AKS tiden.
bilde av hender som strikker