Strategisk plan

strategisk plan

Utdanningsetatens strategiske kart er Utdanningsetatens verktøy for å systematisere sine strategier. Strategi handler om endring, og er ikke en systematisering av " alt det vi allerede gjør". Strategisk kart handler om å velge de viktigste målene for en fireårsperiode som vi mener vil føre oss nærmere målet om at alle elever skal få utnyttet sine muligheter og yrkesdrømmer. Det strategiske kartet er basert på balansert målstyring. Dette innebærer at vi i tillegg til å sette mål for hva vi ønsker å oppnå, også har fokus på hvordan vi skal oppnå disse resultatene.

 

 Resultater nasjonale prøver høst 2015

 

 

 

Elevundersøkelsen desember 2015

 

 

 

Aktivitetsskolen

I vårens brukerundersøkelse ble Ljan AKS rangert av brukerne som den nest beste aktivitetsskole i Oslo i forhold til elevenes opplevelse av trivsel. Personalet på AKS jobber målrettet med aktiviteter som gir læring. AKS har egen facebookside, hvor foresatte kan se hva elevene gjør på AKS.

 

Ljan skole - en Tenkeskole

Ljan skole – en døråpner er skolens visjon. Denne gir retning og inspirasjon til arbeidet som skal bidra til at våre elever er selvstendig tenkende, kreative, problemløsende og samarbeidende. Skolen jobber med tenkevaner og ulike tenkeverktøy. Årets strategiske arbeid fokuserer på hvordan vi stiller spørsmål og åpner for elevenes begrunnelser og dybdelæring. Skolen blir skoleåret 2016 - 2017 ressursskole for UDE og er i nettverk med naboskoler. Juni 2016 startes et internasjonalt prosjekt med en skole i Bournemouth, England.

Personalet er opptatt av å utvikle kvalitet i undervisning. Skoleåret 2016-2017 blir Ljan skole øvingsskole for Høgskolen i Oslo.

 

Kommunikasjon

Skoleåret 2016-2017 vil en egen kommunikasjonsgruppe forbedre informasjonsflyten mellom skole-hjem.

elever tegner i hallen