Strategisk plan

Ljan skole er en Tenkeskole og våre elever "lærer å lære".

 

Strategisk plan for Ljan skole, 2017

Lærerne er døråpnere for elevene og har en verktøykasse full av visuelle verktøy for tenking. Vi øker elevenes mulighet for å engasjere seg i egen læring. Skolen viser omsorg for hver enkelt elev og hvordan de opplever sin skolehverdag. Vårt mål er å utvikle selvstendige og tenkende elever. Elevene får kunnskap, utvikler respekt for seg selv og andre og er stolte over egne ferdigheter.

Aktivitetsskolen skaper trygghet og trivsel.  Elevene tar valg og påvirker utviklingen av et mangfoldig tilbud som gir støtte til læring.

Ljan skole søker eksterne samarbeidspartnere og er ressursskole for tenking. Vi er øvingsskole og bruker metoden Lesson study for å øke egen kunnskap om hvordan elever lærer best.

 

Viktige strategiske initiativ 2017

 • PP-rådgiver jobber systemrettet hver mandag
 • Systematisere bruken av kartleggingsverktøy
 • Sikre tid og utvikling av Oasen
 • Elevsentrert utviklingssamtale
 • Elevene involveres i refleksjon om egen læring gjennom arbeid i elevråd og klasse
 • Elevkonferanse vår 2017
 • Elevene er med å utarbeide kriterier for ulike oppgaver knyttet til fastsatte mål
 • Elevene utfordres gjennom spørsmål og oppgaver som gir dem mulighet for å utforske og skape
 • Aktiviteter som gir støtte til læring på AKS
 • Utvikle felles språk for tenkevaner og forventning til elevatferd
 • HUSKE-liste med tips om hvordan elevne kommer videre i arbeidet når man står fast
 • Implementering av fokusplan AKS – læringsstøttende aktiviteter
 • Kommunikasjonsgruppen utvikler infohefte Ljan skole.

 

Elevundersøkelsen desember 2016

Resultatene viser fremgang på alle hovedområder fra fjoråret. Resultatene er over nasjonalt nivå og Oslo nivå. Områder som skolens ansatte har utfordret seg selv på er elevdemokrati og medvirkning samt faglige utfordringer.

Ljan skoles strategisk plan tar utgangspunkt i Utdanningsetatens strategiske kart for 2017-2019 

 

Strategisk kart er Utdanningsetatens verktøy for å systematisere sine strategier. Strategi handler om endring, og er ikke en systematisering av " alt det vi allerede gjør". Strategisk kart handler om å velge de viktigste målene for en fireårsperiode som vi mener vil føre oss nærmere målet om at alle elever skal få utnyttet sine muligheter og yrkesdrømmer. Det strategiske kartet er basert på balansert målstyring. Dette innebærer at vi i tillegg til å sette mål for hva vi ønsker å oppnå, også har fokus på hvordan vi skal oppnå disse resultatene.                  

elever tegner i hallen