Hovedseksjon

Hjem–skolesamarbeid på Ljan

fasade

Skolen har sammen med FAU utarbeidet en egen lokal plan for skole-hjemsamarbeidet. Den er bygget på Utdanningsetatens plan "standard for skole-hjemsamarbeid"

Skolen samarbeider også med andre eksterne etater ved behov.

 

Barneverntjenesten Nordstrand

Nordstrand barneverntjeneste er en offentlig instans som skal hjelpe barn og unge i vår bydel. Barneverntjenesten skal iverksette riktig hjelp til riktig tid, og en skal skreddersy tiltak til de barna som trenger det. Ifølge loven er vilkårene følgende: Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for bedre å tilrettelegge for alle barn og unge med spesielle opplæringsbehov.

For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte hevende seg til skolen, som henviser til PPT.

Barne- og ungdomspsykiatri BUP

BUP Nordstrand har ansvar for å gi et psykisk helsetilbud til barne- og ungdomsbefolkningen i alderen fra 0 til 18 år, og deres familier. Vi betjener bydel Nordstrand som har ca 10 600 barn og unge. Henvisning må komme enten fra lege eller barnevernleder. Legen kan være barnets fastlege, skolehelsetjenesten eller annen lege. Foreldre og ungdom over 16 år må være enig i henvisningen.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse.

Kommunikasjon skole-hjem

Vi har også utarbeidet en kort og forhåpentligvis oversiktlig plan over saker og rutiner vi tror foresatte kan lure på vedrørende hvem man henvender seg til i ulike situasjoner og hva som er "riktig saksgang"

 

Kommunikasjon skole - hjem

Standard for skole-hjemsamarbeid

Utdanningsetaten har utarbeidet en standard for skole-hjem-samarbeidet

 

Skolen og FAU utarbeidet i 2014 en lokal presisering av Utdanningsetatens standard for skole-hjemsamarbeidet.

Standard for skole-hjemsamarbeid, Ljan skoles lokale plan