FAU

FAU er foreldrerådets arbeidsutvalg og er det utøvende organ for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen.

FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldrene og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

Fokusområder 

FAU har dette skoleåret fokus på følgende hovedområder:

  • Skolemiljø
  • Strategisk plan
  • Trygg skolevei /trafikk
  • Skolens omdømme
  • Skolebehovsplan  

Møte første tirsdag i hver måned

FAU møtes første tirsdag i hver måned på personalrommet i 3 etasje. På hvert FAU møte er skolens ledelse representert under første del av møtet for informasjon og dialog om skolens virksomhet.

Foreldrekontaktene

Foreldrekontaktene er representanter for foreldrene, valgt av og blant foreldrene med barn på samme trinn. På hvert trinn ved Ljan skole og ved Aktivitetsskolen skal det velges 4 foreldrekontakter. Det oppfordres til at det velges representanter fra både jente- og gutte foreldrene på trinnet.

2 av foreldrerepresentantene sitter fast i FAU mens de andre 2 foreldrerepresentantene er primært er bindeleddet mellom skolen/kontaktlærer og foreldrene på trinnet. 

FAU har utarbeidet et tips- og råd-skriv til deg som er foreldrekontakt 

Valg av foreldrerepresentanter

Foreldrerepresentantene skal velges på vårens siste foreldremøte. (1. trinn velger om høsten). Det er totalt 16 FAU representanter pluss FAU leder som har møteplikt på FAU møtene. Alle foreldre/foresatte til barn på Ljan skole er medlemmer av foreldrerådet og skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole. 

Standard for skole-hjemsamarbeid

Skolen og FAU har samarbeidet om en lokal presisering av Utdanningsetatens standard for skole-hjemsamarbeidet.

Standard for skole-hjemsamarbeid, Ljan skoles lokale plan

Vi har også utarbeidet en kort og forhåpentligvis oversiktlig plan over saker og rutiner vi tror foresatte kan lure på vedrørende hvem man henvender seg til i ulike situasjoner og hva som er "riktig saksgang"

Kommunikasjon skole - hjem

 

Drawing of a city
detalj av statue med lam