Hovedseksjon

FAU

Foreldrerepresentanter

På hvert trinn skal det være fire foreldrerepresentanter, valgt av og blant foreldrene med barn på samme trinn - to FAU-representanter og to foreldrekontakter. Disse velges på foreldremøtet for trinnet på våren (for neste skoleår). Det er vanlig å sitte i disse rollene i to år, og det oppfordres til at det velges representanter fra både jente- og gutteforeldrene på trinnet.

Slik jobber FAU

FAU er foreldrerådets arbeidsutvalg og er det utøvende organ for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen, skal sikre reell medvirkning fra foreldrene og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

FAU-representantene, til sammen 14 representanter (to fra hvert trinn), møtes første tirsdag i hver måned på personalrommet i 3. etasje. På hvert FAU-møte er skolens ledelse representert under første del av møtet for informasjon og dialog om skolens virksomhet. FAU organiserer seg selv med leder, økonomiansvarlig, referent og arbeidsgrupper som støtter fokusområdene FAU har. Referat fra møtene publiseres på skolens hjemmesider og kommuniseres av FAU-representantene til sitt respektive trinn.

Fokusområder i FAU

FAU jobber med saker som til enhver tid oppleves som viktig for foreldre og elever ved Ljan skole. Typiske områder det fokuseres på:

  • Styrke det sosiale miljøet blant elevene og forebygge mobbing og konflikter
  • Tilrettelegge for et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Bidra til et godt læringsmiljø for elevene
  • Bidra til en trygg skolevei

Foreldrekontaktenes rolle

De to foreldrekontaktene fokuserer i motsetning til FAU-representantene primært på aktuelle saker internt på sitt trinn. De fungerer som bindeledd mellom skolen/kontaktlærer og foreldrene på trinnet. Foreldrekontaktene skal legge til rette for tiltak og aktiviteter for å skape et godt og inkluderende klassemiljø. De kan søke FAU om økonomisk støtte. To ganger i året inviteres foreldrekontaktene til å delta i FAU-møtet, og det bør være en jevnlig dialog mellom foreldrekontaktene og FAU-representantene på trinnet.

FAU har utarbeidet et tips- og råd-skriv til deg som er foreldrekontakt. 

Standard for skole-hjemsamarbeid

Utdanningsetaten har utarbeidet en standard for skole-hjem-samarbeidet

 

Skolen og FAU utarbeidet i 2014 en lokal presisering av Utdanningsetatens standard for skole-hjemsamarbeidet.

Standard for skole-hjemsamarbeid, Ljan skoles lokale plan

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU