Driftsstyret

Driftsstyret 2019 - 2020 Ljan skole

Trosdahl, Anita Lindahl, DS-leder, foreldrerepresentant

Sømme, Tor Henrik Kronen, foreldrerepresentant

Hegna, Anniken, politisk valgt

Sonberg, Ståle, politisk valgt

Norenberg, John Tore, politisk valgt

Gudbrandsen, Jan Rodney, ansattrepresentant

Ringstad, Inger Kari Tangnes, ansattrepresentant

 

Vara til driftsstyret:

Eide, Rachel Elisabeth, foreldrerepresentant

Dahl, Gyri Grundvig, foreldrerepresentant

Westbye, Eivind, foreldrerepresentant

Kjølstad, Cato Arne, politisk valgt

Rolland, Bjørg, politisk valgt

Lærum, Maiken, ansattrepresentant

Hareide, Berit, ansattrepresentant

 

Åsta Bjerkestrand, sekretær i DS, rektor på Ljan skole

Øystein Sæbø, referent i DS, AKS-leder på Ljan skole

 

Møter åpne for publikum 

Driftsstyremøtene holdes på skolens personalrom og er åpne for publikum som tilhørere.

Driftsstyrene i grunnskoler med bare barnetrinn har følgende sammensetning:

  • to foreldre
  • to ansatte
  • tre eksterne

Styremedlemmene oppnevnes for to år om gangen. Foreldreremedlemmene  innstilles av styret i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). De ansatte innstiller til ansattemedlemmer. Bydelsutvalgene til eksterne medlemmer. Rektor er ansvarlig for driftsstyrets sekretariatsfunksjon.

Driftsstyrets oppgaver

Driftsstyret har ansvar for å vedta skolens budsjett, strategisk plan og årsplan, samt ansvar for at skolen driver skolebasert vurdering. Styret skal behandle saker om miljørettet helsevern på egen skole.

Driftsstyret er rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen og avgi uttalelser i saker som forelegges det.