Hovedseksjon

Permisjonsreglement

sommerfugler på veggen

Det ligger klare føringer fra Byrådet og fra Utdanningsadministrasjonen om at Osloskolene skal tolke og håndheve permisjonsreglene strengt (Oslostandarden). Hvis du har søkt ditt barn fri fra skolen en eller annen gang, hjelp oss med å begrense dette til et minimum neste skoleår. 

 

Søknad om permisjon skal gjøres på Utdanningsetatens sider i et digitalt skjema

 

 

Oslo kommune: Om permisjon fra opplæringen
Oslo kommune: Ferie- og fridager for skoleåret 2018-2019

Søknad om permisjon

Søknader om permisjon, bør så sant det er praktisk mulig, foreligge minst 14 dager før ønsket fri og før forpliktende avtaler inngås. Kravene til skolens saksbehandling er omfattende i forbindelse med permisjon.

 

Søknad om permisjon for lege, tannlege o.l. kan som kjent fremdeles innvilges av kontaktlærer.

Gjeldene praksis

Elevene får innvilgelse av en dags fravær til treningssamlinger/fritidsaktivitet i perioder der elevene ikke har forberedelser eller gjennomføring av prøver og kartlegginger. Skolen informerer foresatte om prøvetidspunktene når disse er klare.

Individuell vurdering

Alle søknader om fri fra skolen blir vurdert individuelt. Det er en viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden, slik at det normalt ikke vil bli innvilget fri til ferie. Skoleåret består av 190 skoledager og 175 fridager. Det kan ,etter en individuell vurdering, bli gitt permisjoner knyttet til viktige familiesammenkomster som ikke kan nåes innenfor de 175 skolefridagene.

Søknader om permisjoner til lege og tannlege o.l. innvilges av kontaktlærer. Dokumentasjon må kunne framlegges på forespørsel. Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke, har etter søknad rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager. Dette er regulert i opplæringslovens § 2-11 andre ledd.
Det kan ikke innvilges permisjon for mer enn inntil 10 dager pr. skoleår, og fravær som ikke er legitimert blir registrert som ulegitimert.

Svar på permisjonssøknad

Svar på søknad om permisjon er et enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven (fvl.)§ 2. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker, regnet fra det tidspunktet foresatte har mottatt brevet, jf. Fvl.§§28 og 29. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet og skal sendes skolen. Skolen behandler så klagen og oversender denne til Utdanningsetaten. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Målet er å få færre søknader om fri til beste for hver enkelt elevs læring. Statistikken viser at elever på Ljan skole er mer borte fra skolen enn Oslosnittet. Dette skyldes ikke mer sykdom, men flere permisjoner.

Søk i god tid

Nytt! Søknad skal sendes via digitalt skjema.

Søknad om permisjon, bør så sant det er praktisk mulig, foreligge minst 14 dager før ønsket fri og før forpliktende avtaler inngås. Kravene til skolens saksbehandling er omfattende i forbindelse med permisjon.

 

 Søknad om permisjon for lege, tannlege o.l. kan som kjent fremdeles innvilges av kontaktlærer.