Hovedseksjon

Trygg skolevei

Ljan skole FAUs trafikkaksjon for Herregårdsveien og Gladvollveien: 

Målsetning:

Øke sikkerheten i Herregårdsveien samt begrense trafikken i Gladvollveien mest mulig i tidsrommet barna beveger seg mellom skolen og hjemme. Bidra til tryggere skolevei for elever ved Ljan skole.

Til tross for skolepatrulje på Herregårdsveien oppstår det tidvis farlige situasjoner grunnet bilføreres manglende kunnskap om skolepatruljens signaler samt høy fart.

Gladvollveien forbi Ljan Skole og AKS er smal og mye trafikkert . Det har vært flere hendelser og nesten-ulykker.

FAU ønsker å fremme trafikk-sikkerheten ved å oppfordre til å unngå parkering / stans utenfor AKS og oppfordre andre bilister i Gladvollveien til å kjøre andre veier i tidsrommet.

Oppfordring til foreldre:

Kjør forsiktig på veiaksene ved skolen og respekter skolepatruljens signaler. Unngå parkering / stans i Gladvollveien utenfor AKS. Parkere ved Joker butikken, Furumoen og Herregårdsveien og følge barna til fots.

Oppfordring til øvrige trafikanter:

Bruk alternative veier i tidsrommene 08.00–08.30 og 16.00–16.30 og aktsom kjøring ved nødvendig passering.

Trafikkvakter

FAU representant for Trinn 1- 4 utarbeider vaktliste for trafikkvaktene mandag-fredag 08:00-08:30 (2 vakter i Gladvollveien og 2 vakter i Herregårdsvn = 4 vakter pr. vakt) og informerer foreldrene på trinnet. Den som er satt opp på vakt er selv ansvarlig for å bytte vakt innbyrdes hvis dato/tidspunkt ikke passer.

Følges opp med påminnelse via mail/sms.

Vaktene påfører seg refleksvest merket Ljan Skole FAU Trafikkvakt, og tar med skiltene (Gladvollveien) fra AKS personalrom, blå gruppe og evt. flyere for utdeling til bilister.

Herregårdsveien:

Vaktene skal holde oppsyn med trafikken generelt og være synlige. Bistå skolepatruljen ved evt. situasjoner som oppstår, samt utdeling av flyere til utålmodige bilister. Fokus områder er skolepatruljen ved Joker, gangfeltet på nedsiden av gymsalen og overgangen fra Ingiersvei til Herregårdsveien. Viktig at man sirkulerer mellom de tre punktene. Ved uheldige situasjoner for skolepatruljen, meldes dette til skolen.

Gladvollveien:

Vaktene tar oppstilling i Gladvollveien utenfor AKS og skiltene holdes tydelig opp. FAU presiserer at dette er oppfordringer til endret atferd i trafikken, ikke fysisk sperring for trafikken etc.

Trafikkaksjonen har pågått over flere år, og vi ser at tiltakene bidrar til redusert trafikk og tryggere skolevei for barna.